Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Bài 3: Of

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 30
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
The love of a mother for her child.
Tình yêu của mẹ dành cho con.
ðə lʌv ɒv ə ˈmʌðə fɔː hɜː ʧaɪld.
They are the paintings of Monet.
Chúng là những tác phẩm tranh của Monet.
ðeɪ ɑː ðə ˈpeɪntɪŋz ɒv ˈmɒneɪ
He is the director of the company.
Anh ta là giám đốc của công ty.
hiː ɪz ðə dɪˈrɛktər ɒv ðə ˈkʌmpəni.
I'm thinking of you.
Tôi đang nghĩ về bạn
aɪm ˈθɪŋkɪŋ ɒv juː.
This ruler is made of plastic
Cái thước này được làm bằng nhựa.
ðɪs ˈruːlər ɪz meɪd ɒv ˈplæstɪk.
He is a man of ability.
Anh ấy là một người có khả năng.
hiː ɪz ə mæn ɒv əˈbɪlɪti
My mother takes care of me when I am sick.
Mẹ chăm sóc tôi khi tôi bị ốm.
maɪ ˈmʌðə teɪks keər ɒv miː wɛn aɪ æm sɪk.
Mai is robbed of her's money.
Mai bị trộm mất tiền của cô ấy
Mai ɪz rɒbd ɒv hɜː(r)'s mʌni.
It's kind of you to come.
Bạn thật là tốt khi đã tới đây.
ɪts kaɪnd ɒv juː tuː kʌm.
A member of my team can't be here because of accident.
Một thành viên cua nhóm tôi không thể ở đây do bị tai nạn.
ə ˈmɛmbər ɒv maɪ tiːm kɑːnt biː hɪə bɪˈkɒz ɒv ˈæksɪdənt.

Bình luận (0)