Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

A Professional Santa Claus Makes More Money than You'd Think - VOCA

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 10
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết từ
Nghe phát âm
Trắc nghiệm phát âm
Trắc nghiệm hình ảnh
Điền từ
Nghĩa từ
      Click để bỏ chọn tất cả
Từ vựng Loại từ Pronunciation Ví dụ Hình ảnh Phát âm
fairly
công bằng, không thiên vị; chính đáng; ngay thẳng, thẳng thắn, không gian lận
adverb /ˈferli/ The report was fairly incomprehensible.
gigs
hợp đồng biểu diễn âm nhạc
noun /ɡɪɡ/ How many gigs have you done this year?
dramatically
đột ngột
adverb /drəˈmætɪkli/ Prices have increased dramatically in the last few years.
spokesperson
người nói, người phát ngôn
noun /ˈspoʊkspɜːrsn/ This is an official spokesperson.
regularly
ở những quãng cách hoặc thời gian đều đặn; cách đều nhau
adverb /ˈreɡjələrli/ We meet regularly to discuss the progress of the project.
between
ở giữa
preposition /bɪˈtwiːn/ I sat down between Jo and Diana.
public
tính công khai, công chúng
adjective /ˈpʌblɪk/ The campaign is designed to increase public awareness of the issues.
as
như, là
preposition /æz/ She works as a courier.
became
trở nên, trở thành
verb /bɪˈkeɪm/ It soon became apparent that no one was going to come.
invest
đầu tư
verb /ɪnˈvest/ Now is a good time to invest in the property market

Bình luận (0)