Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Bài 4: A

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 30
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
A man is coming.
Một người đàn ông đang đi tới.
ə mæn ɪz ˈkʌmɪŋ.
I can only carry two at a time.
Tôi chỉ có thể mang theo 2 thứ trong 1 lần.
aɪ kæn ˈəʊnli ˈkæri tuː æt ə taɪm
A lion is a dangerous animal.
Sư tử là một loài động vật nguy hiểm.
ə ˈlaɪən ɪz ə ˈdeɪnʤrəs ˈænɪməl.
He's a teacher.
Anh ấy là một giáo viên
hiːz ə ˈtiːʧə.
A thousand people were there.
Một ngàn người đã ở đó.
ə ˈθaʊzənd ˈpiːpl wɜː ðeə.
There's a book on the table.
Có một quyển sách ở trên bàn..
ðeəz ə bʊk ɒn ðə ˈteɪbl.
Jonh is a friend of my father's.
Jonh là một người bạn của bố tôi.
Jonh ɪz ə frɛnd ɒv maɪ ˈfɑːðəz
It can print 800 words a day.
Cái máy này có thể in được 800 bản 1 ngày
ɪt kæn prɪnt 800 wɜːdz ə deɪ
I can type 50 words a minute.
Tôi có thể đánh máy 50 từ trong 1 phút.
aɪ kæn taɪp 50 wɜːdz ə ˈmɪnɪt.
Is that a Monet?
Đó có phải là một tác phẩm của Monet không
ɪz ðæt ə ˈmɒneɪ?

Bình luận (0)