Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Những thành ngữ thông dụng (P5)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
I'm not married.
Tôi không có gia đình.
aɪm nɒt ˈmærɪd.
I'm not ready yet.
Tôi chưa sẵn sàng.
aɪm nɒt ˈrɛdi jɛt.
I'm not sure.
Tôi không chắc.
aɪm nɒt ʃʊə.
I'm sorry, we're sold out.
Tôi rất tiếc, chúng tôi hết hàng.
aɪm ˈsɒri, wɪə səʊld aʊt.
I'm thirsty.
Tôi khát
aɪm ˈθɜːsti.
I'm very busy. I don't have time now.
Tôi rất bận. Bây giờ tôi không có thời gian.
aɪm ˈvɛri ˈbɪzi. aɪ dəʊnt hæv taɪm naʊ.
Is Mr. Smith an American?
Ông Smith có phải là người Mỹ không?
ɪz Mr. smɪθ ən əˈmɛrɪkən?
Is that enough?
Như vậy đủ không?
ɪz ðæt ɪˈnʌf?
It's longer than 2 miles.
Nó dài hơn 2 dặm.
ɪts ˈlɒŋgə ðæn 2 maɪlz.
I've been here for two days.
Tôi đã ở đây 2 ngày.
aɪv biːn hɪə fɔː tuː deɪz.
I've heard Texas is a beautiful place.
Tôi đã nghe Texas là một nơi đẹp.
aɪv hɜːd ˈtɛksəs ɪz ə ˈbjuːtəfʊl pleɪs.
I've never seen that before.
Tôi chưa bao giờ thấy cái đó trước đây.
aɪv ˈnɛvə siːn ðæt bɪˈfɔː.
Just a little.
Một ít thôi
ʤʌst ə ˈlɪtl.
Just a moment.
Chờ một chút.
ʤʌst ə ˈməʊmənt.
Let me check
Để tôi kiểm tra
lɛt miː ʧɛk

Bình luận (0)