Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Những thành ngữ thông dụng (P6)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
Let me think about it.
Để tôi suy nghĩ về việc đó.
lɛt miː θɪŋk əˈbaʊt ɪt.
Let's go have a look.
Chúng ta hãy đi xem.
lɛts gəʊ hæv ə lʊk.
Let's practice English.
Chúng ta hãy thực hành tiếng Anh
lɛts ˈpræktɪs ˈɪŋglɪʃ.
May I speak to Mrs. Smith please?
Tôi có thể nói với bà Smith không, xin vui lòng?
meɪ aɪ spiːk tuː Mrs. smɪθ pliːz?
More than that.
Hơn thế.
mɔː ðæn ðæt.
Never mind.
Đừng bận tâm.
ˈnɛvə maɪnd.
Next time.
Kỳ tới.
nɛkst taɪm.
No, thank you.
Không, cám ơn
nəʊ, θæŋk juː.
No.
Không
nəʊ.
Nonsense.
Vô lý.
ˈnɒnsəns.
Not recently.
Không phải lúc gần đây.
nɒt ˈriːsntli.
Not yet.
Chưa.
nɒt jɛt.
Nothing else.
Không còn gì khác.
ˈnʌθɪŋ ɛls.
Of course
Dĩ nhiên.
ɒv kɔːs
Okay.
Được
ˈəʊˈkeɪ.

Bình luận (0)