Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Những thành ngữ thông dụng (P7)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
Please fill out this form.
Làm ơn điền vào đơn này.
pliːz fɪl aʊt ðɪs fɔːm.
Please take me to this address
Làm ơn đưa tôi tới địa chỉ này.
pliːz teɪk miː tuː ðɪs əˈdrɛs
Please write it down.
Làm ơn viết ra giấy
pliːz raɪt ɪt daʊn.
Really?
Thực sao?
ˈrɪəli?
Right here.
Ngay đây.
raɪt hɪə.
Right there.
Ngay đó.
raɪt ðeə.
See you later.
Gặp bạn sau.
siː juː ˈleɪtə.
Perfect yourself!
Hãy tự hoàn thiện bản thân mình đi!
ˈpɜːfɪkt jɔːˈsɛlf!
See you tonight.
Gặp bạn tối nay.
siː juː təˈnaɪt.
She's pretty.
Cô ta đẹp.
ʃiːz ˈprɪti.
Sorry to bother you.
Xin lỗi làm phiền bạn.
ˈsɒri tuː ˈbɒðə juː.
Stop!
Dừng lại!
stɒp!
Take a chance.
Thử vận may.
teɪk ə ʧɑːns.
Take it outside.
Mang nó ra ngoài
teɪk ɪt ˌaʊtˈsaɪd.
Tell me.
Nói với tôi.
tɛl miː.

Bình luận (0)