Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Những thành ngữ thông dụng (P8)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
Thank you miss.
Cám ơn cô.
θæŋk juː mɪs.
Thank you sir.
Cám ơn ông.
θæŋk juː sɜː.
Thank you very much.
Cám ơn rất nhiều.
Thank you very much.
Thank you.
Cám ơn.
θæŋk juː.
Thanks for everything.
Cám ơn về mọi việc.
θæŋks fɔːr ˈɛvrɪθɪŋ.
Thanks for your help.
Cám ơn về sự giúp đỡ của bạn
θæŋks fɔː jɔː hɛlp.
That looks great.
Cái đó trông tuyệt.
ðæt lʊks greɪt.
That smells bad.
Cái đó ngửi hôi.
ðæt smɛlz bæd.
That's alright.
Được thôi.
ðæts ɔːlˈraɪt.
That's enough.
Như vậy đủ rồi.
ðæts ɪˈnʌf.
That's fine.
Như vậy tốt rồi.
ðæts faɪn.
That's it.
Như vậy đó.
ðæts ɪt.
That's not fair.
Như vậy không công bằng
ðæts nɒt feə.
That's not right
Như vậy không đúng.
ðæts nɒt raɪt
That's right.
Đúng rồi.
ðæts raɪt.

Bình luận (0)