Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Những thành ngữ thông dụng (P9)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 57
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
That's too bad
Như vậy quá tệ.
ðæts tuː bæd
That's too many.
Như vậy nhiều quá.
ðæts tuː ˈmɛni.
That's too much.
Như vậy nhiều quá.
ðæts tuː mʌʧ.
The book is under the table.
Quyển sách ở dưới cái bàn.
ðə bʊk ɪz ˈʌndə ðə ˈteɪbl.
They'll be right back.
Họ sẽ trở lại ngay.
ðeɪl biː raɪt bæk.
They're the same.
Chúng giống nhau.
ðeə ðə seɪm.
They're very busy.
Họ rất bận.
ðeə ˈvɛri ˈbɪzi.
This doesn't work.
Cái này không hoạt động.
ðɪs dʌznt wɜːk.
This is very difficult.
Cái này rất khó.
ðɪs ɪz ˈvɛri ˈdɪfɪkəlt.
This is very important.
Điều này rất quan trọng.
ðɪs ɪz ˈvɛri ɪmˈpɔːtənt.
Try it.
Thử nó.
traɪ ɪt.
Very good, thanks
Rất tốt, cám ơn
ˈvɛri gʊd, θæŋks
We like it very much.
Chúng tôi thích nó lắm.
wiː laɪk ɪt ˈvɛri mʌʧ.
Would you take a message please?
Bạn nhận giùm một tin nhắn được không?
wʊd juː teɪk ə ˈmɛsɪʤ pliːz?
Yes, really.
Vâng, thực sự.
jɛs, ˈrɪəli.
Your things are all here.
Tất cả đồ của bạn ở đây.
jɔː θɪŋz ɑːr ɔːl hɪə.
You're beautiful.
Bạn đẹp.
jʊə ˈbjuːtəfʊl.
You're very nice
Bạn rất dễ thương
jʊə ˈvɛri naɪs
You're very smart.
Bạn rất thông minh.
jʊə ˈvɛri smɑːt.

Bình luận (0)