Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Du lịch - Phương Hướng (P2)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
Have you arrived?
Bạn tới chưa?
hæv juː əˈraɪvd?
Have you been to Boston?
Bạn từng tới Boston chưa?
hæv juː biːn tuː ˈbɒstən?
How do I get there?
Làm sao tôi tới đó?
haʊ duː aɪ gɛt ðeə?
How do I get to Daniel Street?
Làm sao tôi tới đường Daniel?
haʊ duː aɪ gɛt tuː ˈdænjəl striːt?
How do I get to the American Embassy?
Làm sao tôi tới tòa đại sứ Mỹ?
haʊ duː aɪ gɛt tuː ði əˈmɛrɪkən ˈɛmbəsi?
How long does it take by car?
Đi bằng xe mất bao lâu?
haʊ lɒŋ dʌz ɪt teɪk baɪ kɑː?
How long does it take to get to Georgia?
Tới Georgia mất bao lâu?
haʊ lɒŋ dʌz ɪt teɪk tuː gɛt tuː ˈʤɔːʤə?
How long is the flight?
Chuyến bay bao lâu?
haʊ lɒŋ ɪz ðə flaɪt?
How was the movie?
Bộ phim thế nào?
haʊ wɒz ðə ˈmuːvi?
I have a question I want to ask you./ I want to ask you a question.
Tôi có câu hỏi muốn hỏi bạn/ Tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi.
aɪ hæv ə ˈkwɛsʧən aɪ wɒnt tuː ɑːsk juː./ aɪ wɒnt tuː ɑːsk juː ə ˈkwɛsʧən.
I wish I had one.
Tôi ước gì có một cái.
aɪ wɪʃ aɪ hæd wʌn.
I'd like to make a phone call.
Tôi muốn gọi điện thoại.
aɪd laɪk tuː meɪk ə fəʊn kɔːl.
I'd like to make a reservation.
Tôi muốn đặt trước.
aɪd laɪk tuː meɪk ə ˌrɛzəˈveɪʃən.
I'll take that one also.
Tôi cũng sẽ mua cái đó.
aɪl teɪk ðæt wʌn ˈɔːlsəʊ.
I'm coming right now.
Tôi tới ngay.
aɪm ˈkʌmɪŋ raɪt naʊ.

Bình luận (0)