Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Du lịch - Phương Hướng (P3)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
I'm going home in four days.
Tôi sẽ đi về nhà trong vòng 4 ngày.
aɪm ˈgəʊɪŋ həʊm ɪn fɔː deɪz.
I'm leaving Tomorrow.
Ngày mai tôi sẽ đi
aɪm ˈliːvɪŋ təˈmɒrəʊ.
I'm looking for the post office.
Tôi đang tìm bưu điện.
aɪm ˈlʊkɪŋ fɔː ðə pəʊst ˈɒfɪs.
Is this pen yours?
Cái bút này có phải của bạn không?
ɪz ðɪs pɛn jɔːz?
One ticket to New York please.
Một vé đi New York, xin vui lòng.
wʌn ˈtɪkɪt tuː njuː jɔːk pliːz.
One way or round trip?
Một chiều hay khứ hồi?
wʌn weɪ ɔː raʊnd trɪp?
Please speak slower.
Làm ơn nói chậm hơn.
pliːz spiːk ˈsləʊə.
Please take me to the airport.
Làm ơn đưa tôi tới phi trường.
pliːz teɪk miː tuː ði ˈeəpɔːt.
That way.
Lối đó.
ðæt weɪ.
The plane departs at 5:30P.
Máy bay cất cánh lúc 5:30 chiều.
ðə pleɪn dɪˈpɑːts æt 5:30piː.
They arrived yesterday.
Họ tới ngày hôm qua.
ðeɪ əˈraɪvd ˈjɛstədeɪ.
Turn around.
Quay lại.
tɜːn əˈraʊnd.
Turn left.
Rẽ trái
tɜːn lɛft.
Turn right.
Rẽ phải.
tɜːn raɪt.
What time are you going to the bus station?
Mấy giờ bạn sẽ ra trạm xe buýt?
wɒt taɪm ɑː juː ˈgəʊɪŋ tuː ðə bʌs ˈsteɪʃən?

Bình luận (0)