Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Du lịch - Phương Hướng (P4)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 39
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
When did this happen?
Việc này xảy ra khi nào?
wɛn dɪd ðɪs ˈhæpən?
When did you arrive in Boston?
Bạn đã tới Boston khi nào?
wɛn dɪd juː əˈraɪv ɪn ˈbɒstən?
When do we arrive?
Khi nào chúng ta tới nơi?
wɛn duː wiː əˈraɪv?
When do we leave?
Khi nào chúng ta ra đi?
wɛn duː wiː liːv?
When does he arrive?
Khi nào anh ta tới?
wɛn dʌz hiː əˈraɪv?
When does it arrive?
Khi nào nó tới?
wɛn dʌz ɪt əˈraɪv?
When does the bank open?
Khi nào ngân hàng mở cửa?
wɛn dʌz ðə bæŋk ˈəʊpən?
When does the bus leave?
Khi nào xe buýt khởi hành?
wɛn dʌz ðə bʌs liːv?
Where can I mail this?
Tôi có thể gửi bưu điện cái này ở đâu?
weə kæn aɪ meɪl ðɪs?
Where is she from?
Cô ta từ đâu tới?
weər ɪz ʃiː frɒm?
Where is the bathroom?
Phòng tắm ở đâu?
weər ɪz ðə ˈbɑːθru(ː)m?
Why not?
Tại sao không?
waɪ nɒt?
Will you remind me?
Làm ơn nhắc tôi.
wɪl juː ˈrɪmaɪnd miː?

Bình luận (0)