Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Con số - Tiền bạc (P1)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
11 dollars
11 đô
11 ˈdɒləz
52 cents
52 xu.
52 sɛnts
A few.
Một vài.
ə fjuː.
A little.
Một ít.
ə ˈlɪtl.
Call the police.
Gọi cảnh sát.
kɔːl ðə pəˈliːs.
Did your wife like California?
Vợ của bạn có thích California không?
dɪd jɔː waɪf laɪk ˌkæləˈfɔːniə?
Do you have any coffee?
Bạn có cà phê không?
duː juː hæv ˈɛni ˈkɒfi?
Do you have anything cheaper?
Bạn có thứ gì rẻ hơn không?
duː juː hæv ˈɛnɪθɪŋ ˈʧiːpə?
Do you take credit cards?
Bạn có nhận thẻ tín dụng không?
duː juː teɪk ˈkrɛdɪt kɑːdz?
How are you paying?
Bạn trả bằng gì?
haʊ ɑː juː ˈpeɪɪŋ?
How many people are there in New York?
Ở New York có bao nhiêu người?
haʊ ˈmɛni ˈpiːpl ɑː ðeər ɪn njuː jɔːk?
How much are these earrings?
Đôi bông tai này giá bao nhiêu?
haʊ mʌʧ ɑː ðiːz ˈɪəˌrɪŋz?
How much do I owe you?
Tôi nợ bạn bao nhiêu?
haʊ mʌʧ duː aɪ əʊ juː?
How much does it cost per day?
Giá bao nhiêu một ngày?
haʊ mʌʧ dʌz ɪt kɒst pɜː deɪ?
How much does this cost?
Nó giá bao nhiêu?
haʊ mʌʧ dʌz ðɪs kɒst?

Bình luận (0)