Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Con số - Tiền bạc (P2)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
How much is it to go to Miami?
Tới Miami giá bao nhiêu?
haʊ mʌʧ ɪz ɪt tuː gəʊ tuː maɪˈæmi?
How much money do you make?
Bạn kiếm bao nhiêu tiền?
haʊ mʌʧ ˈmʌni duː juː meɪk?
I don't have a girlfriend.
Tôi không có bạn gái.
aɪ dəʊnt hæv ə ˈgɜːlˌfrɛnd.
I don't have any money.
Tôi không có tiền.
aɪ dəʊnt hæv ə ˈgɜːlˌfrɛnd.
I have a reservation.
Tôi đã đặt trước.
aɪ hæv ə ˌrɛzəˈveɪʃən.
I need to practice my English.
Tôi cần thực hành tiếng Anh.
aɪ niːd tuː ˈpræktɪs maɪ ˈɪŋglɪʃ.
I'd like to eat at 5th street restaurant.
Tôi muốn ăn ở nhà hàng trên đường số 5.
aɪd laɪk tuː iːt æt 5th striːt ˈrɛstrɒnt.
I'll have the same thing.
Tôi sẽ có cùng món như vậy.
aɪl hæv ðə seɪm θɪŋ.
I'll pay for dinner.
Tôi sẽ trả tiền cho bữa tối.
aɪl peɪ fɔː ˈdɪnə.
I'll pay for the tickets
Tôi sẽ trả tiền vé.
aɪl peɪ fɔː ðə ˈtɪkɪts
I'm 26 years old.
Tôi 26 tuổi.
aɪm 26 jɪəz əʊld.
Is that ok?
Như vậy được không?
ɪz ðæt ˈəʊˈkeɪ?
Is there any mail for me?
Có thư cho tôi không?
ɪz ðeər ˈɛni meɪl fɔː miː?
Isn't it?
Phải không?
ˈɪznt ɪt?
It's 11:30pm.
Bây giờ là 11:30 tối.
ɪts 11:30pm.

Bình luận (0)