Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Con số - Tiền bạc (P3)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 39
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
It is a quarter past nine.
Bây giờ là 9 giờ 15.
ɪt ɪz ə ˈkwɔːtə pɑːst naɪn.
Please come in.
Làm ơn vào đi.
pliːz kʌm ɪn.
Sorry, we don't accept credit cards.
Xin lỗi, chúng tôi không nhận thẻ tín dụng.
ˈsɒri, wiː dəʊnt əkˈsɛpt ˈkrɛdɪt kɑːdz.
Sorry, we only accept Cash.
Xin lỗi, chúng tôi chỉ nhận tiền mặt.
ˈsɒri, wiː ˈəʊnli əkˈsɛpt kæʃ.
That restaurant is not expensive.
Nhà hàng đó không đắt.
ðæt ˈrɛstrɒnt ɪz nɒt ɪksˈpɛnsɪv.
That's too expensive.
Như vậy đắt quá.
ðæts tuː ɪksˈpɛnsɪv.
There are many people here.
Ở đây có nhiều người.
ðeər ɑː ˈmɛni ˈpiːpl hɪə.
They charge 26 dollars per day.
Họ tính 26 đô một ngày
ðeɪ ʧɑːʤ 26 ˈdɒləz pɜː deɪ
What's the exchange rate for dollars?
Hối suất đô la là bao nhiêu?
wɒts ði ɪksˈʧeɪnʤ reɪt fɔː ˈdɒləz?
What's the phone number?
Số điện thoại là gì?
wɒts ðə fəʊn ˈnʌmbə?
Where can I buy tickets?
Tôi có thể mua vé ở đâu?
weə kæn aɪ baɪ ˈtɪkɪts?
Where would you like to meet?
Bạn muốn gặp nhau ở đâu?
weə wʊd juː laɪk tuː miːt?
Which one is better?
Cái nào tốt hơn?
wɪʧ wʌn ɪz ˈbɛtə?

Bình luận (0)