Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Bài 50: I wish I would + (verb)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 30
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
I wish I could sing better.
Tôi ước gì tôi có thể hát tốt hơn.
aɪ wɪʃ aɪ kʊd sɪŋ ˈbɛtə.
I wish I could settle the argument.
Tôi ước gì có thể giải quyết các cuộc tranh cãi.
aɪ wɪʃ aɪ kʊd ˈsɛtl ði ˈɑːgjʊmənt.
I wish I could sail around the world.
Tôi ước gì có thể đi thuyền vòng quanh thế giới.
aɪ wɪʃ aɪ kʊd seɪl əˈraʊnd ðə wɜːld.
I wish I could remain calm during all of this.
Tôi ước gì có thể giữ bình tĩnh trong tất cả điều này.
aɪ wɪʃ aɪ kʊd rɪˈmeɪn kɑːm ˈdjʊərɪŋ ɔːl ɒv ðɪs.
I wish I could remember his name.
Tôi ước gì có thể nhớ tên của mình.
aɪ wɪʃ aɪ kʊd rɪˈmɛmbə hɪz neɪm.
I wish I could replace my old car with a new one.
Tôi ước gì có thể thay thế xe cũ của tôi với một cái mới.
aɪ wɪʃ aɪ kʊd rɪˈpleɪs maɪ əʊld kɑː wɪð ə njuː wʌn.
I wish I could play outside.
Tôi ước gì tôi có thể chơi bên ngoài.
aɪ wɪʃ aɪ kʊd pleɪ ˌaʊtˈsaɪd.
I wish I could go to the game with you.
Tôi ước gì tôi có thể đi đến các trò chơi với bạn.
aɪ wɪʃ aɪ kʊd gəʊ tuː ðə geɪm wɪð juː.
I wish I could write better.
Tôi ước gì tôi có thể viết tốt hơn.
aɪ wɪʃ aɪ kʊd raɪt ˈbɛtə.
I wish I could own my own business.
Tôi ước mình có thể sở hữu công việc kinh doanh của mình.
aɪ wɪʃ aɪ kʊd əʊn maɪ əʊn ˈbɪznɪs.

Bình luận (0)