Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Bài 58: Don't + (verb)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 30
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
Don't try and fool me.
Đừng thử và đánh lừa tôi.
dəʊnt traɪ ænd fuːl miː.
Don't allow this to happen.
Đừng cho phép điều này xảy ra.
dəʊnt əˈlaʊ ðɪs tuː ˈhæpən.
Don't watch scary movies before you go to bed.
Đừng xem những bộ phim đáng sợ trước khi đi ngủ.
dəʊnt wɒʧ ˈskeəri ˈmuːviz bɪˈfɔː juː gəʊ tuː bɛd.
Don't cause any more trouble.
Đừng gây thêm rắc rối nữa.
dəʊnt kɔːz ˈɛni mɔː ˈtrʌbl.
Don't chew gum in class.
Đừng nhai kẹo cao su trong lớp.
dəʊnt ʧuː gʌm ɪn klɑːs.
Do not concern yourself with other people's problems.
Đừng lo về những vấn đề của người khác.
duː nɒt kənˈsɜːn jɔːˈsɛlf wɪð ˈʌðə ˈpiːplz ˈprɒbləmz.
Do not behave that way.
Đừng làm theo cách đó.
duː nɒt bɪˈheɪv ðæt weɪ.
Do not announce your decision until you're ready.
Không thông báo quyết định của bạn cho đến khi bạn đã sẵn sàng.
duː nɒt əˈnaʊns jɔː dɪˈsɪʒən ənˈtɪl jʊə ˈrɛdi.
Do not argue with me.
Đừng tranh cãi với tôi.
duː nɒt ˈɑːgjuː wɪð miː.
Do not arrive late for your meeting.
Đừng đến muộn để gặp cậu.
duː nɒt əˈraɪv leɪt fɔː jɔː ˈmiːtɪŋ.

Bình luận (0)