Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Bài 73: What if + (subject + verb)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 30
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
What if I miss the bus?
Nếu tôi bỏ lỡ xe buýt?
wɒt ɪf aɪ mɪs ðə bʌs?
What if I were late to dinner?
Nếu tôi là muộn để ăn tối?
wɒt ɪf aɪ wɜː leɪt tuː ˈdɪnə?
What if I called her tomorrow?
Nếu tôi gọi là ngày mai cô ấy?
wɒt ɪf aɪ kɔːld hɜː təˈmɒrəʊ?
What if I don't understand?
Nếu tôi không hiểu?
wɒt ɪf aɪ dəʊnt ˌʌndəˈstænd?
What if someone sees me?
Có gì nếu ai đó nhìn thấy tôi không?
wɒt ɪf ˈsʌmwʌn siːz miː?
What if no one is home?
Nếu không có ai ở nhà thì sao?
wɒt ɪf nəʊ wʌn ɪz həʊm?
What if they decide to stay?
Nếu họ quyết định ở lại thì sao?
wɒt ɪf ðeɪ dɪˈsaɪd tuː steɪ?
What if it rains while we are camping?
Điều gì sẽ xảy ra nếu trời mưa khi chúng tôi đang cắm trại?
wɒt ɪf ɪt reɪnz waɪl wiː ɑː ˈkæmpɪŋ?
What if I do not finish on time?
Nếu tôi không hoàn thành đúng thời gian thì sao?
wɒt ɪf aɪ duː nɒt ˈfɪnɪʃ ɒn taɪm?
What if we introduce ourselves first?
Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tự giới thiệu mình trước?
wɒt ɪf wiː ˌɪntrəˈdjuːs ˌaʊəˈsɛlvz fɜːst?

Bình luận (0)