Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Bài 85: There's no way + (subject + verb)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 30
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
There's no way you finish on time.
Không có cách nào bạn hoàn thành đúng thời gian.
ðeəz nəʊ weɪ juː ˈfɪnɪʃ ɒn taɪm.
There's no way we complete on time.
Không có cách nào chúng tôi hoàn thành đúng thời gian.
ðeəz nəʊ weɪ wiː kəmˈpliːt ɒn taɪm.
There's no way your mother approves.
Không có cách nào mẹ bạn chấp nhận.
ðeəz nəʊ weɪ jɔː ˈmʌðər əˈpruːvz.
There's no way no one claims it.
Không có cách nào mà không có ai yêu cầu.
ðeəz nəʊ weɪ nəʊ wʌn kleɪmz ɪt.
There's no way they expect it.
Không có cách nào họ mong đợi nó.
ðeəz nəʊ weɪ ðeɪ ɪksˈpɛkt ɪt.
There's no way he can fix it.
Không có cách nào anh ta có thể sửa nó.
ðeəz nəʊ weɪ hiː kæn fɪks ɪt.
There's no way he can handle the news.
Không có cách nào anh ta có thể xử lý tin tức.
ðeəz nəʊ weɪ hiː kæn ˈhændl ðə njuːz.
There's no way your brother injured his ankle.
Không có cách nào anh trai của bạn bị thương mắt cá chân.
ðeəz nəʊ weɪ jɔː ˈbrʌðər ˈɪnʤəd hɪz ˈæŋkl.
There is no way that horse jumps it.
Không có cách nào con ngựa nhảy lên được.
ðeər ɪz nəʊ weɪ ðæt hɔːs ʤʌmps ɪt.
There is no way he missed it.
Không có cách nào anh ấy bỏ lỡ nó.
ðeər ɪz nəʊ weɪ hiː mɪst ɪt.

Bình luận (0)