Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Bài 86: It's very kind of you to + (verb)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 30
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
It's very kind of you to offer me the job.
Rất vui lòng cho tôi làm việc này.
ɪts ˈvɛri kaɪnd ɒv juː tuː ˈɒfə miː ðə ʤɒb.
It's very kind of you to listen to me.
Rất vui lòng lắng nghe tôi.
ɪts ˈvɛri kaɪnd ɒv juː tuː ˈlɪsn tuː miː.
It's very kind of you to join me.
Rất vui khi bạn tham gia cùng tôi.
ɪts ˈvɛri kaɪnd ɒv juː tuː ʤɔɪn miː.
It's very kind of you to invite us.
Rất vui lòng mời chúng tôi.
ɪts ˈvɛri kaɪnd ɒv juː tuː ɪnˈvaɪt ʌs.
It's very kind of you to inform us what happened.
Đó là rất tốt bụng của bạn để thông báo cho chúng tôi những gì đã xảy ra.
ɪts ˈvɛri kaɪnd ɒv juː tuː ɪnˈfɔːm ʌs wɒt ˈhæpənd.
It is kind of you to help us.
Đó là loại bạn để giúp chúng tôi.
ɪt ɪz kaɪnd ɒv juː tuː hɛlp ʌs.
It is kind of you to fill me in.
Đó là loại bạn điền tôi trong.
ɪt ɪz kaɪnd ɒv juː tuː fɪl miː ɪn.
It is kind of you to entertain us.
Đó là loại của bạn để giải trí chúng tôi.
ɪt ɪz kaɪnd ɒv juː tuː ˌɛntəˈteɪn ʌs.
It is kind of you to double my salary.
Nó là loại của bạn để tăng gấp đôi tiền lương của tôi.
ɪt ɪz kaɪnd ɒv juː tuː ˈdʌbl maɪ ˈsæləri.
It is kind of you to decorate for the party.
Đó là kiểu trang trí cho bữa tiệc.
ɪt ɪz kaɪnd ɒv juː tuː ˈdɛkəreɪt fɔː ðə ˈpɑːti.

Bình luận (0)