Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Địa điểm (P1)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
Across from the post office.
Đối diện bưu điện.
əˈkrɒs frɒm ðə pəʊst ˈɒfɪs.
At 3 o'clock.
Lúc 3 giờ.
æt 3 əˈklɒk.
Be quiet.
Hãy yên lặng.
biː ˈkwaɪət.
Can you recommend a good restaurant?
Bạn có thể đề nghị một nhà hàng ngon không?
kæn juː ˌrɛkəˈmɛnd ə gʊd ˈrɛstrɒnt?
He studies at Boston University
Anh ta học ở đại học Boston.
hiː ˈstʌdiz æt ˈbɒstən ˌjuːnɪˈvɜːsɪti
Here it is.
Nó đây.
hɪər ɪt ɪz.
Here you are.
Đây nè.
hɪə juː ɑː.
He's in the kitchen.
Anh ta ở trong bếp.
hiːz ɪn ðə ˈkɪʧɪn
How far is it to Chicago?
Tới Chicago bao xa?
haʊ fɑːr ɪz ɪt tuː ʃɪˈkɑːgəʊ?
How far is it?
Nó bao xa?
haʊ fɑːr ɪz ɪt?
How many miles is it to Pennsylvania?
Tới Pennsylvania bao nhiêu dặm?
haʊ ˈmɛni maɪlz ɪz ɪt tuː ˌpɛnsɪlˈveɪnɪə?
I like to watch TV.
Tôi thích xem tivi.
aɪ laɪk tuː wɒʧ ˌtiːˈviː.
I was going to the library.
Tôi sắp đi tới thư viện.
aɪ wɒz ˈgəʊɪŋ tuː ðə ˈlaɪbrəri.
I was in the library.
Tôi ở trong thư viện.
aɪ wɒz ɪn ðə ˈlaɪbrəri.
I'd like a single room.
Tôi muốn một phòng đơn.
aɪd laɪk ə ˈsɪŋgl ruːm.

Bình luận (0)