Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Địa điểm (P2)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
It's delicious!
Món này ngon!
ɪts dɪˈlɪʃəs!
It's half past 11.
Bây giờ là 11 giờ rưỡi.
ɪts hɑːf pɑːst 11.
It's less than 5 dollars.
Nó ít hơn 5 đô.
ɪts lɛs ðæn 5 ˈdɒləz.
It's more than 5 dollars.
Nó hơn 5 đô.
ɪts mɔː ðæn 5 ˈdɒləz.
It's near the Supermarket.
Nó gần siêu thị.
ɪts nɪə ðə ˈsjuːpəˌmɑːkɪt.
it's not suppose to rain today.
Hôm nay có lẽ không mưa.
ɪts nɒt səˈpəʊz tuː reɪn təˈdeɪ.
It's ok.
Được rồi.
ɪts ˈəʊˈkeɪ.
It's on 7th street.
Nó trên đường số 7.
ɪts ɒn 7th striːt.
It's really hot.
Thực là nóng.
ɪts ˈrɪəli hɒt.
It's suppose to rain tomorrow.
Trời có thể mưa ngày mai.
ɪts səˈpəʊz tuː reɪn təˈmɒrəʊ.
Let's go.
Chúng ta đi.
lɛts gəʊ.
Maybe.
Có lẽ.
ˈmeɪbiː.
More than 200 miles.
Hơn 200 dặm.
mɔː ðæn 200 maɪlz.
My house is close to the bank.
Nhà tôi gần ngân hàng.
maɪ haʊs ɪz kləʊs tuː ðə bæŋk.
Near the bank.
Gần ngân hàng.
nɪə ðə bæŋk.

Bình luận (0)