Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Địa điểm (P3)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 57
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
On the left
Bên trái.
ɒn ðə lɛft
On the right.
Bên phải.
ɒn ðə raɪt.
On the second floor.
Trên tầng hai.
ɒn ðə ˈsɛkənd flɔː.
Outside the hotel.
Bên ngoài khách sạn.
ˌaʊtˈsaɪd ðə həʊˈtɛl..
Over here.
Ở đây.
ˈəʊvə hɪə.
Over there.
Ở đằng kia.
ˈəʊvə ðeə.
The book is behind the table.
Quyển sách ở sau cái bàn.
ðə bʊk ɪz bɪˈhaɪnd ðə ˈteɪbl.
The book is in front of the table.
Quyển sách ở trước cái bàn.
ðə bʊk ɪz ɪn frʌnt ɒv ðə ˈteɪbl.
The book is near the table.
Quyển sách ở gần cái bàn.
ðə bʊk ɪz nɪə ðə ˈteɪbl.iː.
The book is next to the table.
Quyển sách ở cạnh cái bàn.
ðə bʊk ɪz nɛkst tuː ðə ˈteɪbl.
The book is on top of the table.
Quyển sách ở trên mặt bàn.
ðə bʊk ɪz ɒn tɒp ɒv ðə ˈteɪbl.
There are some books on the table.
Có vài quyển sách trên bàn.
ðeər ɑː sʌm bʊks ɒn ðə ˈteɪbl.
There's a book under the table.
Có một quyển sách dưới bàn.
ðeəz ə bʊk ˈʌndə ðə ˈteɪbl.
We're from California.
Chúng tôi từ California.
wɪə frɒm ˌkæləˈfɔːniə.
What's the address?
Địa chỉ là gì?
wɒts ði əˈdrɛs?
Where are you going?
Bạn sẽ đi đâu?
weər ɑː juː ˈgəʊɪŋ?
Where is it?
Nó ở đâu?
weər ɪz ɪt?
Where would you like to go?
Bạn muốn đi đâu?
weə wʊd juː laɪk tuː gəʊ?
Who won?
Ai đã thắng?
huː wʌn?

Bình luận (0)