Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Điện Thoại - Internet - Thư (P1)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
Can I see your passport please?
Làm ơn cho xem thông hành của bạn.
kən aɪ siː jə ˈpɑːspɔːt pliːz?
Can I take a message?
Tôi có thể nhận một lời nhắn không?
kən aɪ teɪk ə ˈmɛsɪʤ?
Can I try it on?
Tôi có thể mặc thử không?
kən aɪ traɪ ɪt ɒn?
Can we sit over there?
Chúng tôi có thể ngồi ở đằng kia không?
kən wi sɪt ˈəʊvə ðeə?
Did you come with your family?
Bạn tới với gia đình hả?
dɪd jʊ kʌm wɪð jə ˈfæmɪli?
Do you think it's possible?
Bạn có nghĩ điều đó có thể xảy ra không?
dʊ jʊ θɪŋk ɪts ˈpɒsəbl?
Here's my number.
Đây là số của tôi.
hɪəz maɪ ˈnʌmbə.
He's not in right now.
Ngay lúc này anh ta không có đây.
hiːz nɒt ɪn raɪt naʊ.
Hi, is Mrs. Smith there, please?
Chào, có phải bà Smith ở đằng kia không?
haɪ, ɪz Mrs. smɪθ ðeə, pliːz?
I have three children, two girls and one boy
Tôi có ba người con, hai gái một trai.
aɪ həv θriː ˈʧɪldrən, tuː gɜːlz ənd wʌn bɔɪ
I need some tissues.
Tôi cần một ít khăn giấy.
aɪ niːd səm ˈtɪʃuːz.
I want to give you a gift.
Tôi muốn tặng bạn một món quà.
aɪ wɒnt tə gɪv jʊ ə gɪft.
I'd like some water too, please.
Tôi cũng muốn một ít nước, xin vui lòng.
aɪd laɪk səm ˈwɔːtə tuː, pliːz.
I'd like to buy a bottle of water, please.
Tôi muốn mua một chai nước, xin vui lòng.
aɪd laɪk tə baɪ ə ˈbɒtl əv ˈwɔːtə, pliːz.
I'd like to buy something.
Tôi muốn mua một món đồ.
aɪd laɪk tə baɪ ˈsʌmθɪŋ.

Bình luận (0)