Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Điện Thoại - Internet - Thư (P2)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
I'd like to go to the store.
Tôi muốn đến cửa hàng.
aɪd laɪk tə gəʊ tə ðə stɔː.
I'd like to rent a car.
Tôi muốn thuê xe hơi.
aɪd laɪk tə rɛnt ə kɑː.
I'd like to send a fax.
Tôi muốn gửi phắc.
aɪd laɪk tə sɛnd ə fæks.
I'd like to send this to America.
Tôi muốn gửi cái này đi Mỹ.
aɪd laɪk tə sɛnd ðɪs tʊ əˈmɛrɪkə.
I'd like to speak to Mr. Smith please.
Tôi muốn nói chuyện với ông Smith, xin vui lòng.
aɪd laɪk tə spiːk tə Mr. smɪθ pliːz.
I'll be right back.
Tôi sẽ trở lại ngay.
aɪl bi raɪt bæk.
I'll call back later.
Tôi sẽ gọi lại sau.
aɪl kɔːl bæk ˈleɪtə.
I'll call you on Friday.
Tôi sẽ gọi bạn vào thứ sáu.
aɪl kɔːl jʊ ɒn ˈfraɪdeɪ.
I'll teach you.
Tôi sẽ dạy bạn.
aɪl tiːʧ juː.
I'm ok.
Tôi ổn.
aɪm ˈəʊˈkeɪ.
Is there an English speaking guide?
Có hướng dẫn viên nói tiếng Anh không?
ɪz ðeər ən ˈɪŋglɪʃ ˈspiːkɪŋ gaɪd?
Male or female?
Nam hay nữ?
meɪl ɔː ˈfiːmeɪl?
My cell phone doesn't have good reception.
Điện thoại di động của tôi không nhận tín hiệu tốt.
maɪ sɛl fəʊn dʌznt həv gʊd rɪˈsɛpʃən.
My cell phone doesn't work.
Điện thoại di động của tôi bị hỏng.
maɪ sɛl fəʊn dʌznt wɜːk.
Please take off your shoes.
Làm ơn cởi giày ra.
pliːz teɪk ɒf jə ʃuːz.

Bình luận (0)