Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Điện Thoại - Internet - Thư (P3)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 39
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
Sorry, I think I have the wrong number.
Xin lỗi, tôi nghĩ tôi gọi nhầm số.
ˈsɒri, aɪ θɪŋk aɪ həv ðə rɒŋ ˈnʌmbə.
What is the area code?
Mã vùng là bao nhiêu?
wɒt s ði ˈeərɪə kəʊd?
What's the name of the company you work for?
Tên của công ty bạn làm việc là gì?
wɒts ðə neɪm əv ðə ˈkʌmpəni jʊ wɜːk fɔː?
What's wrong?
Có gì không ổn?
wɒts rɒŋ?
What's your address?
Địa chỉ của bạn là gì?
wɒts jər əˈdrɛs?
Where can I find a hospital?
Tôi có thể tìm được một bệnh viện ở đâu?
weə kən aɪ faɪnd ə ˈhɒspɪtl?
Where's the closest restaurant?
Nhà hàng gần nhất ở đâu?
weəz ðə ˈkləʊsɪst ˈrɛstrɒnt?
Where's the pharmacy?
Hiệu thuốc ở đâu?
weəz ðə ˈfɑːməsi?
Who are you?
Bạn là ai?
huː ə juː?
Who is that?
Đó là ai?
huː z ðæt?
Who would you like to speak to?
Bạn muốn nói chuyện với ai?
huː wəd jʊ laɪk tə spiːk tʊ?
Will you take me home?
Làm ơn đưa tôi về nhà.
wɪl jʊ teɪk mi həʊm?
Would you like water or milk?
Bạn muốn uống nước hay sữa?
wəd jʊ laɪk ˈwɔːtər ɔː mɪlk?

Bình luận (0)