Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Thời gian - Ngày Tháng (P1)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
11 days ago.
Cách đây 11 ngày.
11 deɪz əˈgəʊ.
2 hours.
2 tiếng.
2 ˈaʊəz.
A long time ago.
Cách nay đã lâu.
ə lɒŋ taɪm əˈgəʊ.
All day.
Suốt ngày.
ɔːl deɪ.
Are they coming this evening?
Tối nay họ có tới không?
ɑː ðeɪ ˈkʌmɪŋ ðɪs ˈiːvnɪŋ?
Are you comfortable?
Bạn có thoải mái không?
ɑː juː ˈkʌmfətəbl?
Are your children with you?
Con của bạn có đi với bạn không?
ɑː jɔː ˈʧɪldrən wɪð juː?
As soon as possible
Càng sớm càng tốt.
æz suːn æz ˈpɒsəbl
At 3 o'clock in the afternoon.
Lúc 3 giờ chiều
æt 3 əˈklɒk ɪn ði ˈɑːftəˈnuːn.
At 7 o'clock at night.
Lúc 7 giờ tối.
æt 7 əˈklɒk æt naɪt.
At 7 o'clock in the morning.
Lúc 7 giờ sáng
æt 7 əˈklɒk ɪn ðə ˈmɔːnɪŋ.
At what time did it happen?
Việc đó xảy ra lúc mấy giờ?
æt wɒt taɪm dɪd ɪt ˈhæpən?
Can I help you?
Tôi có thể giúp gì bạn?
kæn aɪ hɛlp juː?
Do you have a swimming pool?
Bạn có hồ bơi không?
duː juː hæv ə ˈswɪmɪŋ puːl?

Bình luận (0)