Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Thời gian - Ngày Tháng (P2)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
Do you have this in size 11?
Bạn có món này cỡ 11 không?
duː juː hæv ðɪs ɪn saɪz 11?
Do you think you'll be back by 11:30?
Bạn có nghĩ là bạn sẽ trở lại lúc 11:30 không?
duː juː θɪŋk juːl biː bæk baɪ 11:30?
Every week.
Hàng tuần
ˈɛvri wiːk.
Everyday I get up at 6AM.
Hàng ngày tôi dạy lúc 6 giờ sáng.
ˈɛvrɪdeɪ aɪ gɛt ʌp æt 6æm.
Expiration date.
Ngày hết hạn.
ˌɛkspaɪəˈreɪʃən deɪt.
Have you been waiting long?
Bạn đợi đã lâu chưa?
hæv juː biːn ˈweɪtɪŋ lɒŋ?
He'll be back in 20 minutes
Anh ta sẽ trở lại trong vòng 20 phút nữa.
hiːl biː bæk ɪn 20 ˈmɪnɪts
His family is coming tomorrow.
Gia đình anh ta sẽ tới vào ngày mai.
hɪz ˈfæmɪli ɪz ˈkʌmɪŋ təˈmɒrəʊ.
How about Saturday?
Còn thứ bảy thì sao?
haʊ əˈbaʊt ˈsætədeɪ?
How long are you going to stay in California?
Bạn sẽ ở California bao lâu?
haʊ lɒŋ ɑː juː ˈgəʊɪŋ tuː steɪ ɪn ˌkæləˈfɔːniə?
How long are you going to stay?
Bạn sẽ ở bao lâu?
haʊ lɒŋ ɑː juː ˈgəʊɪŋ tuː steɪ?
How long will it take?
Sẽ mất bao lâu?
haʊ lɒŋ wɪl ɪt teɪk?
How much altogether?
Tất cả bao nhiêu?
haʊ mʌʧ ˌɔːltəˈgɛðə?
How much will it cost?
Sẽ tốn bao nhiêu?
haʊ mʌʧ wɪl ɪt kɒst?
I don't have enough money.
Tôi không có đủ tiền.
aɪ dəʊnt hæv ɪˈnʌf ˈmʌni.

Bình luận (0)