Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Thời gian - Ngày Tháng (P3)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
I'm getting ready to go out.
Tôi chuẩn bị đi.
aɪm ˈgɛtɪŋ ˈrɛdi tuː gəʊ aʊt.
I'm just looking.
Tôi chỉ xem thôi. (mua sắm)
aɪm ʤʌst ˈlʊkɪŋ.
I'm worried too.
Tôi cũng lo
aɪm ˈwʌrid tuː.
It rained very hard today.
Hôm nay trời mưa rất lớn.
ɪt reɪnd ˈvɛri hɑːd təˈdeɪ.
It'll be cold this evening.
Tối nay trời sẽ lạnh
ˈɪtl biː kəʊld ðɪs ˈiːvnɪŋ.
It's 17 dollars.
Giá 17 đồng.
ɪts 17 ˈdɒləz.
It's 6AM.
Bây giờ là 6 giờ sáng
ɪts 6æm.
It's 8:45.
Bây giờ là 8:45.
ɪts 8:45.
It's a quarter to 7.
Bây giờ là 7 giờ thiếu 15.
ɪts ə ˈkwɔːtə tuː 7.
It's going to snow today.
Hôm nay trời sẽ mưa tuyết.
ɪts ˈgəʊɪŋ tuː snəʊ təˈdeɪ.
It's here.
Nó đây.
ɪts hɪə.
It's there.
Nó ở đó.
ɪts ðeə.
I've already seen it.
Tôi đã xem nó.
aɪv ɔːlˈrɛdi siːn ɪt.
John is going on vacation tomorrow.
Ngày mai John sẽ đi nghỉ mát.
ʤɒn ɪz ˈgəʊɪŋ ɒn vəˈkeɪʃən təˈmɒrəʊ.
My birthday is August 27th.
Sinh nhật của tôi là 27 tháng 8.
maɪ ˈbɜːθdeɪ ɪz ˈɔːgəst 27th.

Bình luận (0)