Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Thời gian - Ngày Tháng (P4)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
Now or later?
Bây giờ hoặc sau?
naʊ ɔː ˈleɪtə?
October 22nd.
22 tháng mười.
ɒkˈtəʊbə 22nd.
She wants to know when you're coming.
Cô ta muốn biết khi nào bạn tới
ʃiː wɒnts tuː nəʊ wɛn jʊə ˈkʌmɪŋ.
Sometimes I go to sleep at 11PM, sometimes at 11:30PM.
Thỉnh thoảng tôi đi ngủ lúc 11 giờ tối, thỉnh thoảng 11:30.
ˈsʌmtaɪmz aɪ gəʊ tuː sliːp æt 11piː-ɛm, ˈsʌmtaɪmz æt 11:30piː-ɛm.
The whole day.
Cả ngày.
ðə həʊl deɪ.
There's plenty of time
Có nhiều thời gian.
ðeəz ˈplɛnti ɒv taɪm
We're late.
Chúng ta trễ.
wɪə leɪt.
What day are they coming over?
Ngày nào họ sẽ tới?
wɒt deɪ ɑː ðeɪ ˈkʌmɪŋ ˈəʊvə?
What day of the week is it?
Hôm nay là thứ mấy?
wɒt deɪ ɒv ðə wiːk ɪz ɪt?
What is today's date?
Hôm nay ngày mấy?
wɒt ɪz təˈdeɪz deɪt?
What time are they arriving?
Mấy giờ họ sẽ tới?
wɒt taɪm ɑː ðeɪ əˈraɪvɪŋ?
What time did you get up?
Bạn đã thức dậy lúc mấy giờ?
wɒt taɪm dɪd juː gɛt ʌp?
What time did you go to sleep?
Bạn đã đi ngủ lúc mấy giờ?
wɒt taɪm dɪd juː gəʊ tuː sliːp?
What time did you wake up?
Bạn tỉnh giấc lúc mấy giờ?
wɒt taɪm dɪd juː weɪk ʌp?
What time do you think you'll arrive?
Bạn nghĩ bạn sẽ tới lúc mấy giờ?
wɒt taɪm duː juː θɪŋk juːl əˈraɪv?

Bình luận (0)