Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Thời gian - Ngày Tháng (P5)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
What time does it start?
Mấy giờ nó bắt đầu?
wɒt taɪm dʌz ɪt stɑːt?
What time is it?
Bây giờ là mấy giờ?
wɒt taɪm ɪz ɪt?
What's your religion?
Bạn theo tôn giáo nào?
wɒts jɔː rɪˈlɪʤən?
When are they coming?
Khi nào họ tới?
wɛn ɑː ðeɪ ˈkʌmɪŋ?
When are you coming back?
Khi nào bạn trở lại?
wɛn ɑː juː ˈkʌmɪŋ bæk?
When are you going to pick up your friend?
Khi nào bạn đón người bạn của bạn?
wɛn ɑː juː ˈgəʊɪŋ tuː pɪk ʌp jɔː frɛnd?
When are you leaving?
Khi nào bạn ra đi?
wɛn ɑː juː ˈliːvɪŋ?
When are you moving?
Khi nào bạn chuyển đi?
wɛn ɑː juː ˈmuːvɪŋ?
When I went to the store, they didn't have any apples.
Khi tôi tới cửa hàng, họ không có táo
wɛn aɪ wɛnt tuː ðə stɔː, ðeɪ dɪdnt hæv ˈɛni ˈæplz.
When is the next bus to Philidalphia?
Chuyến xe buýt kế tiếp đi Philadelphia khi nào?
wɛn ɪz ðə nɛkst bʌs tuː Philidalphia?
When is your birthday?
Sinh nhật bạn khi nào?
wɛn ɪz jɔː ˈbɜːθdeɪ?
When was the last time you talked to your mother?
Bạn nói chuyện với mẹ bạn lần cuối khi nào?
wɛn wɒz ðə lɑːst taɪm juː tɔːkt tuː jɔː ˈmʌðə?
When will he be back?
Khi nào anh ta sẽ trở lại?
wɛn wɪl hiː biː bæk?
When will it be ready?
Khi nào nó sẽ sẵn sàng?
wɛn wɪl ɪt biː ˈrɛdi?
Where are you going to go?
Bạn sẽ đi đâu?
weər ɑː juː ˈgəʊɪŋ tuː gəʊ?

Bình luận (0)