Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Ăn (P1)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
Are you here alone?
Bạn ở đây một mình hả?
ɑː jʊ hɪər əˈləʊn?
Can I bring my friend?
Tôi có thể mang theo bạn không?
kən aɪ brɪŋ maɪ frɛnd?
Can I have a receipt please?
Làm ơn cho tôi hóa đơn.
kən aɪ həv ə rɪˈsiːt pliːz?
Can it be cheaper?
Có thể rẻ hơn không?
kən ɪt bi ˈʧiːpə?
Can we have a menu please.
Làm ơn đưa xem thực đơn.
kən wi həv ə ˈmɛnjuː pliːz.
Can you hold this for me?
Bạn có thể giữ giùm tôi cái này được không?
kən jʊ həʊld ðɪs fə miː?
Do you have any children?
Bạn có con không?
dʊ jʊ həv ˈɛni ˈʧɪldrən?
Do you know how much it costs?
Bạn có biết nó giá bao nhiêu không?
dʊ jʊ nəʊ haʊ mʌʧ ɪt kɒsts?
Have you eaten at that restaurant?
Bạn đã ăn ở nhà hàng này chưa?
həv jʊ ˈiːtn ət ðət ˈrɛstrɒnt?
Have you eaten yet?
Bạn đã ăn chưa?
həv jʊ ˈiːtn jɛt?
Have you ever had Potato soup?
Bạn đã từng ăn xúp khoai chưa?
həv jʊ ˈɛvə həd pəˈteɪtəʊ suːp?
He likes juice but he doesn't like milk
Anh ta thích nước trái cây nhưng anh ta không thích sữa.
hi laɪks ʤuːs bət hi dʌznt laɪk mɪlk
Here is your salad.
Rau của bạn đây.
hɪə z jə ˈsæləd.
Here's your order.
Đây là món hàng bạn đặt.
hɪəz jər ˈɔːdə.
How does it taste?
Nó có vị ra sao?
haʊ dəz ɪt teɪst?

Bình luận (0)