Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Ăn (P2)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
How many people?
Bao nhiêu người? (nhà hàng)
haʊ ˈmɛni ˈpiːpl?
I agree.
Tôi đồng ý.
aɪ əˈgriː.
I haven't been there.
Tôi đã không ở đó.
aɪ hævnt biːn ðeə.
I haven't finished eating.
Tôi chưa ăn xong.
aɪ hævnt ˈfɪnɪʃt ˈiːtɪŋ.
I like it.
Tôi thích nó.
aɪ laɪk ɪt.
I only have 5 dollars.
Tôi chỉ có 5 đô la.
aɪ ˈəʊnli hæv 5 ˈdɒləz.
I think I need to see a doctor.
Tôi nghĩ tôi cần gặp bác sĩ.
aɪ θɪŋk aɪ niːd tə siː ə ˈdɒktə.
I understand.
Tôi hiểu.
aɪ ˌʌndəˈstænd.
I'd like a table near the window.
Tôi muốn một phòng gần cửa sổ.
aɪd laɪk ə ˈteɪbl nɪə ðə ˈwɪndəʊ.
I'd like to call the United States.
Tôi muốn gọi sang Mỹ.
aɪd laɪk tə kɔːl ðə jʊˈnaɪtɪd steɪts.
I'll give you a call.
Tôi sẽ gọi điện cho bạn
aɪl gɪv jʊ ə kɔːl.
I'll have a cup of tea please.
Tôi sẽ uống một tách trà, xin vui lòng.
aɪl həv ə kʌp əv tiː pliːz.
I'll have a glass of water please.
Tôi sẽ uống một ly nước, xin vui lòng.
aɪl həv ə glɑːs əv ˈwɔːtə pliːz.
I'm from America.
Tôi từ Mỹ tới.
aɪm frəm əˈmɛrɪkə.
I'm going to bed.
Tôi sẽ đi ngủ.
aɪm ˈgəʊɪŋ tə bɛd.

Bình luận (0)