Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Ăn (P3)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
I'm here on business.
Tôi ở đây để làm ăn.
aɪm hɪər ɒn ˈbɪznɪs.
I'm sorry.
Tôi rất tiếc.
aɪm ˈsɒri.
It's August 25th.
Hôm nay là 25 tháng 8.
ɪts ˈɔːgəst 25th.
June 3rd.
Mùng 3 tháng 6.
ʤuːn 3rd.
The food was delicious.
Thức ăn ngon.
ðə fuːd wəz dɪˈlɪʃəs.
There are some apples in the refrigerator.
Có vài trái táo trong tủ lạnh.
ðər ə səm ˈæplz ɪn ðə rɪˈfrɪʤəreɪtə.
There's a restaurant near here.
Có một nhà hàng gần đây.
ðəz ə ˈrɛstrɒnt nɪə hɪə.
There's a restaurant over there, but I don't think it's very good.
Có một nhà hàng ở đằng kia, nhưng tôi không nghĩ là nó ngon lắm.
ðəz ə ˈrɛstrɒnt ˈəʊvə ðeə, bət aɪ dəʊnt θɪŋk ɪts ˈvɛri gʊd.
Waiter!
Anh phục vụ!
ˈweɪtə!
Waitress!
Cô phục vụ!
weɪtrɪs!
We can eat Italian or Chinese food.
Chúng tôi có thể ăn thức ăn Ý hoặc Trung Hoa.
wi kən iːt ɪˈtæliən ɔː ˌʧaɪˈniːz fuːd.
We'll have two glasses of water please.
Chúng tôi sẽ dùng 2 ly nước, xin vui lòng.
wiːl həv tuː ˈglɑːsɪz əv ˈwɔːtə pliːz.
What are you going to have?
Bạn sẽ dùng gì?
wɒt ə jʊ ˈgəʊɪŋ tə hæv?
What do you recommend?
Bạn đề nghị gì?
wɒt dʊ jʊ ˌrɛkəˈmɛnd?
What would you like to drink?
Bạn muốn uống gì?
wɒt wəd jʊ laɪk tə drɪŋk?

Bình luận (0)