Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Ăn (P4)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 39
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
What would you like to eat?
Bạn muốn ăn gì?
wɒt wəd jʊ laɪk tʊ iːt?
Where is an ATM?
Máy rút tiền tự động ở đâu?
weə z ən eɪ-tiː-ɛm?
Where is there a doctor who speaks English?
Ở đâu có một bác sĩ nói tiếng Anh?
weə z ðeər ə ˈdɒktə huː spiːks ˈɪŋglɪʃ?
Which one?
Cái nào?
wɪʧ wʌn?
Would you ask him to come here?
Làm ơn nói anh ta tới đây.
wəd jʊ ɑːsk ɪm tə kʌm hɪə?
Would you like a glass of water?
Bạn muốn một ly nước không?
wəd jʊ laɪk ə glɑːs əv ˈwɔːtə?
Would you like coffee or tea?
Bạn muốn uống cà phê hay trà?
wəd jʊ laɪk ˈkɒfi ɔː tiː?
Would you like some water?
Bạn muốn một ít nước không?
wəd jʊ laɪk səm ˈwɔːtə?
Would you like some wine?
Bạn muốn một ít rượu không?
wəd jʊ laɪk səm waɪn?
Would you like something to drink?
Bạn muốn uống thứ gì không?
wəd jʊ laɪk ˈsʌmθɪŋ tə drɪŋk?
Would you like to go for a walk?
Bạn muốn đi dạo không?
wəd jʊ laɪk tə gəʊ fər ə wɔːk?
It's not too far.
Nó không xa lắm.
ɪts nɒt tuː fɑː.

Bình luận (0)