Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Kết bạn (P1)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
Head office
Trụ sở chính
hɛd ˈɒfɪs
Are you American?
ɑː jʊ əˈmɛrɪkən?
Are you coming this evening?
ɑː jʊ ˈkʌmɪŋ ðɪs ˈiːvnɪŋ?
Are you free tonight?
Tối nay bạn rảnh không?
ɑː jʊ friː təˈnaɪt?
Are you going to take a plane or train?
Bạn sẽ đi máy bay hay tàu hỏa?
ɑː jʊ ˈgəʊɪŋ tə teɪk ə pleɪn ɔː treɪn?
Are you hungry?
Bạn có đói không?
ɑː jʊ ˈhʌŋgri?
Are you sure?
Bạn chắc không?
ɑː jʊ ʃʊə?
Are you working Tomorrow?
Ngày mai bạn có làm việc không?
ɑː jʊ ˈwɜːkɪŋ təˈmɒrəʊ?
Business is good.
Việc làm ăn tốt.
ˈbɪznɪs ɪz gʊd.
Did it snow yesterday?
Trời có tuyết hôm qua không?
dɪd ɪt snəʊ ˈjɛstədeɪ?
Did you get my email?
Bạn có nhận được email của tôi không?
dɪd jʊ gɛt maɪ ˈiːmeɪl?
Did you take your medicine?
Bạn đã uống thuốc chưa?
dɪd jʊ teɪk jə ˈmɛdsɪn?
Do you feel better?
Bạn có cảm thấy khỏe hơn không?
dʊ jʊ fiːl ˈbɛtə?
Do you go to Florida often?
Bạn có thường đi Florida không?
dʊ jʊ gəʊ tə ˈflɒrɪdə ˈɒf(ə)n?
Do you have another one?
Bạn có cái khác không?
dʊ jʊ həv əˈnʌðə wʌn?

Bình luận (0)