Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Kết bạn (P2)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
Do you know where there's a store that sells towels?
Bạn có biết ở đâu có cửa hàng bán khăn tắm không?
dʊ jʊ nəʊ weə ðəz ə stɔː ðət sɛlz ˈtaʊəlz?
Do you like it here?
Bạn có thích nơi đây không?
dʊ jʊ laɪk ɪt hɪə?
Do you like the book?
Bạn có thích quyển sách này không?
dʊ jʊ laɪk ðə bʊk?
Do you need anything?
Bạn có cần gì không?
dʊ jʊ niːd ˈɛnɪθɪŋ?
Do you play any sports?
Bạn có chơi môn thể thao nào không?
dʊ jʊ pleɪ ˈɛni spɔːts?
Do you sell medicine?
Bạn có bán dược phẩm không? (cửa hàng)
dʊ jʊ sɛl ˈmɛdsɪn?
Do you study English?
Bạn có học tiếng Anh không?
dʊ jʊ ˈstʌdi ˈɪŋglɪʃ?
Do you want to come with me?
Bạn có muốn đi với tôi không?
dʊ jʊ wɒnt tə kʌm wɪð miː?
Do you want to go with me?
Bạn có muốn đi với tôi không?
dʊ jʊ wɒnt tə gəʊ wɪð miː?
Excuse me.
Xin lỗi.
ɪksˈkjuːs miː.
Give me a call.
Gọi điện cho tôi.
gɪv mi ə kɔːl.
Has your brother been to California?
Anh (em trai) của bạn đã từng tới California chưa?
həz jə ˈbrʌðə biːn tə ˌkæləˈfɔːniə?
Have they met her yet?
Họ gặp cô ta chưa?
həv ðeɪ mɛt hə jɛt?
Have you done this before?
Bạn đã làm việc này trước đây chưa?
həv jʊ dʌn ðɪs bɪˈfɔː?
How long have you been here?
Bạn đã ở đây bao lâu?
haʊ lɒŋ həv jʊ biːn hɪə?

Bình luận (0)