Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Kết bạn (P5)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
My father is a lawyer.
Bố tôi là luật sư.
maɪ ˈfɑːðə z ə ˈlɔːjə.
My grandmother passed away last year
Bà tôi mất hồi năm ngoái.
maɪ ˈgrænˌmʌðə pɑːst əˈweɪ lɑːst jɪə
My name is John Smith.
Tên tôi là John Smith.
maɪ neɪm z ʤɒn smɪθ.
My son studies computers.
Con trai tôi học máy tính.
maɪ sʌn ˈstʌdiz kəmˈpjuːtəz.
My son.
Con trai tôi.
maɪ sʌn.
No, I'm American.
Không. Tôi là người Mỹ.
nəʊ, aɪm əˈmɛrɪkən.
No, this is the first time.
Không, đây là lần đầu tiên.
nəʊ, ðɪs ɪz ðə fɜːst taɪm.
Our children are in America.
Các con tôi ở Mỹ.
ˈaʊə ˈʧɪldrən ər ɪn əˈmɛrɪkə.
She's an expert.
Cô ta là chuyên gia.
ʃiːz ən ˈɛkspɜːt.
She's older than me.
Cô ta lớn tuổi hơn tôi
ʃiːz ˈəʊldə ðən miː.
That car is similar to my car.
Chiếc xe đó giống xe của tôi.
ðæt kɑː z ˈsɪmɪlə tə maɪ kɑː.
This is Mrs. Smith.
Đây là bà Smith.
ðɪs ɪz Mrs. smɪθ.
This is my mother.
Đây là mẹ tôi.
ðɪs ɪz maɪ ˈmʌðə.
This is the first time I've been here.
Đây là lần đầu tiên tôi ở đây.
ðɪs ɪz ðə fɜːst taɪm aɪv biːn hɪə.
We have two boys and one girl.
Chúng tôi có hai trai và một gái.
wi həv tuː bɔɪz ənd wʌn gɜːl.

Bình luận (0)