Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Kết bạn (P6)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
What are you going to do tonight?
Bạn sẽ làm gì tối nay?
wɒt ə jʊ ˈgəʊɪŋ tə dʊ təˈnaɪt?
What are your hobbies?
Thú vui của bạn là gì?
wɒt ə jə ˈhɒbiz?
What do you study?
Bạn học gì?
wɒt dʊ jʊ ˈstʌdi?
What do you want to do?
Bạn muốn làm gì?
wɒt dʊ jʊ wɒnt tə duː?
What school did you go to?
Bạn đã đi học trường nào?
wɒt skuːl dɪd jʊ gəʊ tʊ?
What's your favorite movie?
Bộ phim ưa thích của bạn là phim gì?
wɒts jə ˈfeɪvərɪt ˈmuːvi?
What's your last name?
Họ của bạn là gì?
wɒts jə lɑːst neɪm?
What's your name?
Tên của bạn là gì?
wɒts jə neɪm?
Where are the t-shirts?
Áo thun ở đâu?
weər ə ðə ˈtiːʃɜːts?
Where did you go?
Bạn đã đi đâu?
weə dɪd jʊ gəʊ?
Where did you learn English?
Bạn đã học tiếng Anh ở đâu?
weə dɪd jʊ lɜːn ˈɪŋglɪʃ?
Where did you work before you worked here?
Bạn đã làm việc ở đâu trước khi bạn làm việc ở đây?
weə dɪd jʊ wɜːk bɪˈfɔː jʊ wɜːkt hɪə?
Where do you live?
Bạn sống ở đâu?
weə dʊ jʊ lɪv?
Where were you?
Bạn đã ở đâu?
weə wə juː?
Who sent this letter?
Ai đã gửi lá thư này?
huː sɛnt ðɪs ˈlɛtə?
Would you like to buy this?
Bạn muốn mua cái này không?
wəd jʊ laɪk tə baɪ ðɪs?
You speak English very well.
Bạn nói tiếng Anh rất giỏi.
jʊ spiːk ˈɪŋglɪʃ ˈvɛri wɛl.
Your children are very well behaved
Các con của bạn rất ngoan.
jə ˈʧɪldrən ə ˈvɛri wɛl bɪˈheɪvd
Your daughter.
Con gái của bạn.
jə ˈdɔːtə.
You're smarter than him.
Bạn thông minh hơn anh ta.
jʊə ˈsmɑːtə ðən hɪm.

Bình luận (0)