Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Giải trí

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 42
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
Are there any concerts?
Có buổi hòa nhạc nào không?
ɑː ðeər ˈɛni ˈkɒnsə(ː)ts?
Do you want to go to the movies?
Bạn có muốn đi xem phim không?
dʊ jʊ wɒnt tə gəʊ tə ðə ˈmuːviz?
Have you seen this movie?
Bạn đã xem phim này chưa?
həv jʊ siːn ðɪs ˈmuːvi?
He said you like to watch movies.
Anh ta nói bạn thích xem phim.
hi sɛd jʊ laɪk tə wɒʧ ˈmuːviz.
How tall are you?
Bạn cao bao nhiêu?
haʊ tɔːl ə juː?
Is the bank far?
Ngân hàng có xa không?
ɪz ðə bæŋk fɑː?
Is there a movie theater nearby?
Có rạp chiếu phim gần đây không?
ɪz ðeər ə ˈmuːvi ˈθɪətə ˈnɪəbaɪ?
What do people usually do in the summer in Los Angeles?
Người ta thường làm gì vào mùa hè ở Los Angeles?
wɒt dʊ ˈpiːpl ˈjuːʒʊəli dʊ ɪn ðə ˈsʌmər ɪn Los ˈeɪnʤəlz?
What kind of music do you like?
Bạn thích loại nhạc gì?
wɒt kaɪnd əv ˈmjuːzɪk dʊ jʊ laɪk?
What time does the movie start?
Mấy giờ phim bắt đầu?
wɒt taɪm dəz ðə ˈmuːvi stɑːt?
What's your favorite food?
Thức ăn ưa thích của bạn là gì?
wɒts jə ˈfeɪvərɪt fuːd?
Who was your teacher?
Ai đã là thày giáo của bạn?
huː wəz jə ˈtiːʧə?
Would you like to have dinner with me?
Bạn muốn ăn tối với tôi không?
wəd jʊ laɪk tə həv ˈdɪnə wɪð miː?
Would you like to rent a movie?
Bạn muốn thuê phim không?
wəd jʊ laɪk tə rɛnt ə ˈmuːvi?

Bình luận (0)