Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Mua sắm (P1)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 48
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
Can I have a glass of water please?
Làm ơn cho một ly nước.
kən aɪ həv ə glɑːs əv ˈwɔːtə pliːz?
Can I use your phone?
Tôi có thể sử dụng điện thoại của bạn không?
kən aɪ juːz jə fəʊn?
Do you have any vacancies?
Bạn có chỗ trống không?
dʊ jʊ həv ˈɛni ˈveɪkənsiz?
Do you have the number for a taxi?
Bạn có số điện thoại để gọi tắc xi không?
dʊ jʊ həv ðə ˈnʌmbə fər ə ˈtæksi?
Do you know her?
Bạn có biết cô ta không?
dʊ jʊ nəʊ hɜː?
Do you know where she is?
Bạn có biết cô ấy ở đâu không?
dʊ jʊ nəʊ weə ʃi ɪz?
Do you play basketball?
Bạn có chơi bóng rổ không?
dʊ jʊ pleɪ ˈbɑːskɪtˌbɔːl?
Fill it up, please.
Làm ơn đổ đầy. (cây xăng)
fɪl ɪt ʌp, pliːz.
He needs some new clothes.
Anh ta cần một ít quần áo mới.
hi niːdz səm njuː kləʊðz.
How much is that?
Cái đó giá bao nhiêu?
haʊ mʌʧ ɪz ðæt?
How much is this?
Cái này giá bao nhiêu?
haʊ mʌʧ ɪz ðɪs?
I believe you.
Tôi tin bạn.
aɪ bɪˈliːv juː.
I speak two languages.
Tôi nói 2 thứ tiếng.
aɪ spiːk tuː ˈlæŋgwɪʤɪz.
I thought he said something else.
Tôi nghĩ anh ta đã nói một điều gì khác.
aɪ θɔːt hi sɛd ˈsʌmθɪŋ ɛls.
I usually drink coffee at breakfast.
Tôi thường uống cà phê vào bữa điểm tâm.
aɪ ˈjuːʒʊəli drɪŋk ˈkɒfi ət ˈbrɛkfəst.
I'd like the number for the Hilton Hotel please.
Tôi muốn số điện thoại của khách sạn Hilton, xin vui lòng.
aɪd laɪk ðə ˈnʌmbə fə ðə ˈhɪltən həʊˈtɛl pliːz.

Bình luận (0)