Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Mua sắm (P2)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 54
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
I'd like to buy a phone card please.
Tôi muốn mua một tấm thẻ điện thoại, xin vui lòng.
aɪd laɪk tə baɪ ə fəʊn kɑːd pliːz.
I'd like to go home.
Tôi muốn về nhà.
aɪd laɪk tə gəʊ həʊm.
I'd like to go shopping.
Tôi muốn đi mua sắm.
aɪd laɪk tə gəʊ ˈʃɒpɪŋ.
If you like it I can buy more.
Nếu bạn thích nó tôi có thể mua thêm.
ɪf jʊ laɪk ɪt aɪ kən baɪ mɔː.
I'm a beginner.
Tôi mới bắt đầu.
aɪm ə bɪˈgɪnə.
I'm full.
Tôi no rồi.
aɪm fʊl.
I'm just kidding.
Tôi chỉ đùa thôi.
aɪm ʤəst ˈkɪdɪŋ.
I'm single
Tôi độc thân.
aɪm ˈsɪŋgl
It's not too far.
Nó không xa lắm.
ɪts nɒt tuː fɑː.
Sorry, we don't have any.
Xin lỗi, chúng tôi không có cái nào.
ˈsɒri, wi dəʊnt həv ˈɛni.
The books are expensive.
Những quyển sách đắt tiền.
ðə bʊks ər ɪksˈpɛnsɪv.
Try it on.
Mặc thử nó.
traɪ ɪt ɒn.
What do you want to buy?
Bạn muốn mua gì?
wɒt dʊ jʊ wɒnt tə baɪ?
What size?
Cỡ mấy?
wɒt saɪz?
What time does the store open?
Mấy giờ cửa hàng mở cửa?
wɒt taɪm dəz ðə stɔːr ˈəʊpən?
When does the plane arrive?
Khi nào máy bay tới?
wɛn dəz ðə pleɪn əˈraɪv?
Where are you?
Bạn ở đâu?
weər ə juː?
Would you like something to eat?
Bạn muốn ăn thứ gì không?
wəd jʊ laɪk ˈsʌmθɪŋ tʊ iːt?

Bình luận (0)