Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Khó khăn giao tiếp (P1)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
Am I pronouncing it correctly?
Tôi phát âm nó đúng không?
əm aɪ prəˈnaʊnsɪŋ ɪt kəˈrɛktli?
Can you do me a favor?
Bạn có thể giúp tôi một việc được không?
kən jʊ dʊ mi ə ˈfeɪvə?
Can you help me?
Bạn có thể giúp tôi không?
kən jʊ hɛlp miː?
Can you please say that again?
Bạn có thể nói lại điều đó được không?
kən jʊ pliːz seɪ ðət əˈgɛn?
Can you show me?
Bạn có thể chỉ cho tôi không?
kən jʊ ʃəʊ miː?
Can you throw that away for me?
Bạn có thể quẳng cái đó đi giúp tôi được không?
kən jʊ θrəʊ ðət əˈweɪ fə miː?
Do you believe that?
Bạn có tin điều đó không?
dʊ jʊ bɪˈliːv ðæt?
Do you have a pencil?
Bạn có bút chì không?
dʊ jʊ həv ə ˈpɛnsl?
Do you smoke?
Bạn có hút thuốc không?
dʊ jʊ sməʊk?
Do you speak English?
Bạn có nói tiếng Anh không?
dʊ jʊ spiːk ˈɪŋglɪʃ?
Does anyone here speak English?
Có ai ở đây nói tiếng Anh không?
dəz ˈɛnɪwʌn hɪə spiːk ˈɪŋglɪʃ?
Don't do that.
Đừng làm điều đó.
dəʊnt dʊ ðæt.
Excuse me, what did you say?
Xin lỗi, bạn nói gì?
ɪksˈkjuːs miː, wɒt dɪd jʊ seɪ?
Forget it.
Quên đi.
fəˈgɛt ɪt.
How do you pronounce that?
Bạn phát âm chữ đó như thế nào?
haʊ dʊ jʊ prəˈnaʊns ðæt?

Bình luận (0)