Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Khó khăn giao tiếp (P2)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
How do you say it in English?
Bạn nói điều đó bằng tiếng Anh như thế nào?
haʊ dʊ jʊ seɪ ɪt ɪn ˈɪŋglɪʃ?
How do you spell it?
Bạn đánh vần nó như thế nào?
haʊ dʊ jʊ spɛl ɪt?
How do you spell the word Seattle?
Bạn đánh vần chữ Seattle như thế nào?
haʊ dʊ jʊ spɛl ðə wɜːd sɪˈæt(ə)l?
I can swim.
Tôi có thể bơi.
aɪ kən swɪm.
I can't hear you clearly.
Tôi nghe bạn không rõ.
aɪ kɑːnt hɪə jʊ ˈklɪəli.
I don't mind.
Tôi không quan tâm.
aɪ dəʊnt maɪnd.
I don't speak English very well.
Tôi không nói tiếng Anh giỏi lắm.
aɪ dəʊnt spiːk ˈɪŋglɪʃ ˈvɛri wɛl.
I don't think so.
Tôi không nghĩ vậy
aɪ dəʊnt θɪŋk səʊ.
I don't understand what your saying.
Tôi không hiểu bạn nói gì.
aɪ dəʊnt ˌʌndəˈstænd wɒt jə ˈseɪɪŋ.
I think you have too many clothes.
Tôi nghĩ bạn có nhiều quần áo quá.
aɪ θɪŋk jʊ həv tuː ˈmɛni kləʊðz.
I trust you.
Tôi tin bạn.
aɪ trʌst juː.
I understand now.
Bây giờ tôi hiểu.
aɪ ˌʌndəˈstænd naʊ.
Is there air conditioning in the room?
Trong phòng có điều hòa không khí không?
ɪz ðeər eə kənˈdɪʃnɪŋ ɪn ðə ruːm?
Let's meet in front of the hotel.
Chúng ta hãy gặp nhau trước khách sạn.
lɛts miːt ɪn frʌnt əv ðə həʊˈtɛl.
Please sit down.
Xin mời ngồi.
pliːz sɪt daʊn.

Bình luận (0)