Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Khó khăn giao tiếp (P3)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 42
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
Please speak English.
Làm ơn nói tiếng Anh.
pliːz spiːk ˈɪŋglɪʃ.
Please speak more slowly.
Làm ơn nói chậm hơn.
pliːz spiːk mɔː ˈsləʊli.
Sorry, I didn't hear clearly.
Xin lỗi, tôi nghe không rõ.
ˈsɒri, aɪ dɪdnt hɪə ˈklɪəli.
That means friend.
Chữ đó có nghĩa bạn bè
ðæt miːnz frɛnd.
That's wrong.
Sai rồi.
ðæts rɒŋ.
Try to say it.
Gắng nói cái đó.
traɪ tə seɪ ɪt.
What does this mean?
Cái này có nghĩa gì?
wɒt dəz ðɪs miːn?
What does this say?
Cái này nói gì?
wɒt dəz ðɪs seɪ?
What does this word mean?
Chữ này nghĩa là gì?
wɒt dəz ðɪs wɜːd miːn?
What's the exchange rate?
Hối suất bao nhiêu?
wɒts ði ɪksˈʧeɪnʤ reɪt?
Whose book is that?
Đó là quyển sách của ai?
huːz bʊk s ðæt?
Why are you laughing?
Tại sao bạn cười?
waɪ ə jʊ ˈlɑːfɪŋ?
Why aren't you going?
Tại sao bạn không đi?
waɪ ɑːnt jʊ ˈgəʊɪŋ?
Why did you do that?
Tại sao bạn đã làm điều đó?
waɪ dɪd jʊ dʊ ðæt?

Bình luận (0)