Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Những câu hỏi thông thường (P1)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
And you?
Còn bạn?
ənd juː?
Anything else?
Còn gì nữa không?
ˈɛnɪθɪŋ ɛls?
Are they the same?
Chúng giống nhau không?
ɑː ðeɪ ðə seɪm?
Are you afraid?
Bạn sợ không?
ɑː jʊ əˈfreɪd?
Are you going to attend their wedding?
Bạn sẽ dự đám cưới của họ không?
ɑː jʊ ˈgəʊɪŋ tʊ əˈtɛnd ðeə ˈwɛdɪŋ?
Are you married?
Bạn có gia đình không?
ɑː jʊ ˈmærɪd?
Are you okay?
Bạn có khỏe không?
ɑː jʊ ˈəʊˈkeɪ?
Are you sick?
Bạn ốm hả?
ɑː jʊ sɪk?
Behind the bank.
Sau ngân hàng
bɪˈhaɪnd ðə bæŋk.
Can I borrow some money?
Tôi có thể mượn một ít tiền không?
kən aɪ ˈbɒrəʊ səm ˈmʌni?
Can I have the bill please?
Làm ơn đưa phiếu tính tiền.
kən aɪ həv ðə bɪl pliːz?
Can you call back later?
Bạn có thể gọi lại sau được không?
kən jʊ kɔːl bæk ˈleɪtə?
Can you call me back later?
Bạn có thể gọi lại cho tôi sau được không?
kən jʊ kɔːl mi bæk ˈleɪtə?
Can you carry this for me?
Bạn có thể mang giúp tôi cái này được không?
kən jʊ ˈkæri ðɪs fə miː?
Can you fix this?
Bạn có thể sửa cái này không?
kən jʊ fɪks ðɪs?

Bình luận (0)