Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Những câu hỏi thông thường (P2)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
Can you give me an example?
Bạn có thể cho tôi một thí dụ được không?
kən jʊ gɪv mi ən ɪgˈzɑːmpl?
Can you speak louder please?
Bạn có thể nói lớn hơn được không?
kən jʊ spiːk ˈlaʊdə pliːz?
Can you swim?
Bạn biết bơi không?
kən jʊ swɪm?
Do you accept U.S. Dollars?
Bạn có nhận đô Mỹ không?
dʊ jʊ əkˈsɛpt juː.ɛs. ˈdɒləz?
Do you have a girlfriend?
Bạn có bạn gái không?
dʊ jʊ həv ə ˈgɜːlˌfrɛnd?
Do you have a problem?
Bạn có vấn đề à?
dʊ jʊ həv ə ˈprɒbləm?
Do you have an appointment?
Bạn có hẹn không?
dʊ jʊ həv ən əˈpɔɪntmənt?
Do you hear that?
Bạn có nghe cái đó không?
dʊ jʊ hɪə ðæt?
Do you know how to get to the Marriott Hotel?
Bạn có biết đường tới khách sạn Marriott không?
dʊ jʊ nəʊ haʊ tə gɛt tə ðə Marriott həʊˈtɛl?
Do you know what this means?
Bạn có biết cái này nghĩa là gì không?
dʊ jʊ nəʊ wɒt ðɪs miːnz?
Do you know where I can get a taxi?
Bạn có biết tôi có thể gọi tắc xi ở đâu không?
dʊ jʊ nəʊ weər aɪ kən gɛt ə ˈtæksi?
Do you know where my glasses are?
Bạn có biết cặp kính của tôi ở đâu không?
dʊ jʊ nəʊ weə maɪ ˈglɑːsɪz ɑː?
Do you like your co-workers?
Bạn có thích bạn đồng nghiệp của bạn không?
dʊ jʊ laɪk jə kəʊ-ˈwɜːkəz?
Do you need anything else?
Bạn còn cần gì nữa không?
dʊ jʊ niːd ˈɛnɪθɪŋ ɛls?
Do you understand?
Bạn có hiểu không?
dʊ jʊ ˌʌndəˈstænd?

Bình luận (0)