Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Những câu hỏi thông thường (P3)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
Does he like the school?
Anh ta có thích trường đó không?
dəz hi laɪk ðə skuːl?
Give me the pen.
Đưa tôi cây viết.
gɪv mi ðə pɛn.
How do you know?
Làm sao bạn biết?
haʊ dʊ jʊ nəʊ?
How is she?
Cô ta thế nào?
haʊ z ʃiː?
How long is it?
Nó dài bao nhiêu?
haʊ lɒŋ z ɪt?
How many?
Bao nhiêu?
haʊ ˈmɛni?
How much is it?
Nó giá bao nhiêu?
haʊ mʌʧ ɪz ɪt?
I have a lot of things to do.
Tôi có nhiều việc phải làm.
aɪ həv ə lɒt əv θɪŋz tə duː.
In 30 minutes.
Trong vòng 30 phút.
ɪn 30 ˈmɪnɪts.
Is anyone else coming?
Còn ai khác tới không?
ɪz ˈɛnɪwʌn ɛls ˈkʌmɪŋ?
Is everything ok?
Mọi việc ổn không?
ɪz ˈɛvrɪθɪŋ ˈəʊˈkeɪ?
Is it cold outside?
Bên ngoài trời lạnh không?
ɪz ɪt kəʊld ˌaʊtˈsaɪd?
Is it far from here?
Nó cách xa đây không?
ɪz ɪt fɑː frəm hɪə?
Is it hot?
Nó nóng không?
ɪz ɪt hɒt?
Is it raining?
Trời đang mưa không?
ɪz ɪt ˈreɪnɪŋ?

Bình luận (0)