Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Những câu hỏi thông thường (P4)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
Is there anything cheaper?
Có thứ gì rẻ hơn không?
ɪz ðeər ˈɛnɪθɪŋ ˈʧiːpə?
Is your son here?
Con trai bạn có đây không?
ɪz jə sʌn hɪə?
Should I wait?
Tôi nên đợi không?
ʃəd aɪ weɪt?
The big one or the small one?
Cái lớn hay cái nhỏ?
ðə bɪg wʌn ɔː ðə smɔːl wʌn?
The cars are American.
Những chiếc xe là xe Mỹ.
ðə kɑːz ər əˈmɛrɪkən.
Were there any problems?
Đã có vấn đề gì không?
wə ðeər ˈɛni ˈprɒbləmz?
Were you at the library last night?
Bạn có ở thư viện tối qua không?
wə jʊ ət ðə ˈlaɪbrəri lɑːst naɪt?
What are you doing?
Bạn đang làm gì?
wɒt ə jʊ ˈdu(ː)ɪŋ?
What are you thinking about?
Bạn đang nghĩ gì?
wɒt ə jʊ ˈθɪŋkɪŋ əˈbaʊt?
What are you two talking about?
Hai bạn đang nói chuyện gì?
wɒt ə jʊ tuː ˈtɔːkɪŋ əˈbaʊt?
What did you do last night?
Tối qua bạn làm gì?
wɒt dɪd jʊ dʊ lɑːst naɪt?
What did you do yesterday?
Hôm qua bạn làm gì?
wɒt dɪd jʊ dʊ ˈjɛstədeɪ?
What did you think?
Bạn đã nghĩ gì?
wɒt dɪd jʊ θɪŋk?
What do they study?
Họ học gì?
wɒt dʊ ðeɪ ˈstʌdi?
What do you have?
Bạn có gì?
wɒt dʊ jʊ hæv?

Bình luận (0)