Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Những câu hỏi thông thường (P6)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 54
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
Which is better, the spaghetti or chicken salad?
Món nào ngon hơn, mì Ý hay rau gà?
wɪʧ ɪz ˈbɛtə, ðə spəˈgɛti ɔː ˈʧɪkɪn ˈsæləd?
Which one do you want?
Bạn muốn cái nào?
wɪʧ wʌn dʊ jʊ wɒnt?
Which one is cheaper?
Cái nào rẻ hơn?
wɪʧ wʌn z ˈʧiːpə?
Which one is the best?
Cái nào tốt nhất?
wɪʧ wʌn z ðə bɛst?
Which school does he go to?
Anh ta học trường nào?
wɪʧ skuːl dəz hi gəʊ tʊ?
Who are they?
Họ là ai?
huː ə ðeɪ?
Who are you looking for?
Bạn đang tìm ai?
huː ə jʊ ˈlʊkɪŋ fɔː?
Who is it?
Ai đây? (hỏi ai đang gọi điện thoại)
huː z ɪt?
Who taught you that?
Ai dạy bạn cái đó?
huː tɔːt jʊ ðæt?
Who's calling?
Ai đang gọi?
huːz ˈkɔːlɪŋ?
Who's that man over there?
Người đàn ông đằng kia là ai?
huːz ðət mæn ˈəʊvə ðeə?
Why did you say that?
Tại sao bạn đã nói điều đó?
waɪ dɪd jʊ seɪ ðæt?
Will you pass me the salt please?
Làm ơn đưa giùm tôi lọ muối.
wɪl jʊ pɑːs mi ðə sɔːlt pliːz?
Will you put this in the car for me?
Làm ơn đặt cái này vào trong xe giúp tôi.
wɪl jʊ pʊt ðɪs ɪn ðə kɑː fə miː?
Would you ask him to call me back please?
Làm ơn nói với anh ta gọi lại cho tôi.
wəd jʊ ɑːsk ɪm tə kɔːl mi bæk pliːz?
Yes.
Vâng.
jɛs.
You have a very nice car.
Bạn có một chiếc xe rất đẹp
jʊ həv ə ˈvɛri naɪs kɑː.
You look like my sister.
Bạn trông giống em gái (chị) của tôi.
jʊ lʊk laɪk maɪ ˈsɪstə.

Bình luận (0)