Học Tiếng Anh online hiệu quả !

Website Học Tiếng Anh online số 1 tại Việt Nam

Gần 5.000 từ vựng, 50.000 cặp câu luyện nói tiếng anh

Truy cập ngay với 99.000 VNĐ / 1 năm, học Tiếng Anh online thoải mái không giới hạn tài liệu

Đăng ký ngay Tải App Mobile

Việc Làm (P1)

Mức độ hoàn thành: 0%
Tổng số câu hỏi: 45
Tổng số câu hỏi đã hoàn thành: 0
Nhận biết câu
Sắp xếp câu
Điền câu
      Click để bỏ chọn tất cả
Cặp câu Pronunciation Phát âm
6 dollars per hour.
6 đô 1 giờ.
6 ˈdɒləz pɜːr ˈaʊə.
Are you waiting for someone?
Bạn đang chờ ai đó hả?
ɑː jʊ ˈweɪtɪŋ fə ˈsʌmwʌn?
Are you working today?
Hôm nay bạn có làm việc không?
ɑː jʊ ˈwɜːkɪŋ təˈdeɪ?
Bring me my shirt please.
Làm ơn đưa giùm cái áo sơ mi của tôi.
brɪŋ mi maɪ ʃɜːt pliːz.
Do you like to watch TV?
Bạn có thích xem tivi không?
dʊ jʊ laɪk tə wɒʧ ˌtiːˈviː?
Do you like your boss?
Bạn có thích sếp của bạn không?
dʊ jʊ laɪk jə bɒs?
Have you finished studying?
Bạn đã học xong chưa?
həv jʊ ˈfɪnɪʃt ˈstʌdiɪŋ?
He works at a computer company in New York.
Anh ta làm việc tại một công ty máy tính ở New York.
hi wɜːks ət ə kəmˈpjuːtə ˈkʌmpəni ɪn njuː jɔːk.
He's an Engineer.
Anh ta là kỹ sư.
hiːz ən ˌɛnʤɪˈnɪə.
He's very hard working.
Anh ta rất chăm chỉ.
hiːz ˈvɛri hɑːd ˈwɜːkɪŋ.
How long have you worked here?
Bạn đã làm việc ở đây bao lâu?
haʊ lɒŋ həv jʊ wɜːkt hɪə?
How many hours a week do you work?
Bạn làm việc mấy giờ một tuần?
haʊ ˈmɛni ˈaʊəz ə wiːk dʊ jʊ wɜːk?
How much money do you have?
Bạn có bao nhiêu tiền?
haʊ mʌʧ ˈmʌni dʊ jʊ hæv?
How was the trip?
Chuyến đi thế nào?
haʊ wəz ðə trɪp?
How's the weather?
Thời tiết thế nào?
haʊz ðə ˈwɛðə?

Bình luận (0)